Åpenhetsloven – Redegjørelse aktsomhetsvurdering

Formål

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon og levering av varer og tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. (LOV‐2021‐06‐18‐99) Virksomheter som omfattes av loven har plikt til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger.

IBO HOLDING AS skal hvert år utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentligjøre resultater av rapporten.

Denne rapporten gjelder for IBO Holding AS, Skau Gulv AS, Gulvmax AS, Pedersen Investering AS, Bygg 24 AS, IBO Raglamyr AS, Longhammarvegen 23 AS, IBO Eiendom AS (heretter kalt IBO), og er de selskapene i konsernet som samlet faller inn under åpenhetsloven.

Denne rapporten er basert på aktsomhetsvurderinger utført for 2022.

Henvendelser angående denne rapporten kan rettes til: Thomas Tonstad Pedersen, konsernleder, IBO HOLDING AS, thomas@skau.com

IBOs virksomhet

IBO er en virksomhet som operer innen ulike bransjer, som investering i selskaper, aksjer og andeler, handel, levering av varer og tjenester til bygg og anlegg, kjøp, salg og utleie av fast eiendom.

Virksomheten er organisert som et konsern der alle selskapene operer i Norge. Våre anskaffelser er i hovedsak fra andre norske virksomheter som leverer handelsvarer og tjenester.

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

IBO offentliggjør informasjon om arbeidet med åpenhetsloven på våre nettsider og svarer på skriftlige henvendelser fra enhver som måtte spørre om hvordan bedriften håndterer faktiske og mulige, negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er i denne forbindelse lagt ut opplysninger om åpenhetsloven på nettsidene til de datterselskapene som har dette.

Aktsomhetsvurderingen

Internt i egen virksomhet

Vi har startet arbeidet med å kartlegge og vurdere mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold internt i selskapet. Vi foretar periodevise vurderinger av risikoen for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold av selskapets aktiviteter.

Områdene som er vurdert og som vi mener er grunnlag for risiko er disse:

  • Retningslinjer for oppfølging av arbeids‐ og menneskerettigheter
  • Kartlegging av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
  • Arbeid med helse, miljø og sikkerhet
  • Arbeidstid, lønn og ferie
  • Ansattes rett til å tilslutte seg fagforeninger og inngå kollektive forhandlinger
  • Unngå diskriminering og fremme et trygt arbeidsmiljø
  • Varslingsrutiner for brudd på arbeids‐ og menneskerettigheter
  • Arbeidstid, lønn og ferie

Vi følger Arbeidsmiljøloven og HMS lovgivningen for å forebygge mulige negative konsekvenser av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er lav risiko i selskapet.

Kartlegging av leverandører

IBO har om lag 365 ulike leverandører som ble vurdert/kartlagt i denne rapporteringsperioden. De som inngår i vår verdikjede, er leverandører av handelsvarer og tjenester for videresalg,

og de som kun leverer støttetjenester, som lokaler, vedlikehold, renhold, IT, maskiner og utstyr (samarbeidspartnere)

Geografisk risiko:

Flertallet av våre leverandører har sin virksomhet i Norge og følger norske lover og regler.

Vi ar dermed vurdert risikoen til lav – medium ettersom Norge er et lavrisikoland på OECD sin liste.

Et mindretall av våre leverandører er utenlandske selskaper som er leverandører av varer, men står også for en stor andel av innkjøpet. Disse selskapene er hjemmehørende i Norden, Sør‐ og Vesteuropa, og ett i Asia. Selskapene hjemmehørende i Europa er alle vurdert til medium ‐ høy risiko. Selskapet i Asia er vurdert til Høy

Bransjerisiko:

Leverandører og samarbeidspartnere kommer fra flere forskjellige bransjer, men hoved er innenfor detaljhandel. Innkjøp av tjenester kommer fra bransjer som har høy risiko, som renhold, bygg og anlegg, bil og transport. Disse selskapene er vurdert i forhold til størrelse, oppføring i godkjente registre og offentlige tall og rapporter. Risikoen er vurdert til middels.

Resultat av kartlegging

Ved kartleggingen av verdikjeden, har vi fått en oversikt hvor det kan forekomme, eller er risiko for at det kan forekomme, brudd på menneskerettighetene eller uanstendig arbeidsforhold. Ved å utføre aktsomhetsvurderinger kan vi stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser som kan knyttes til direkte eller indirekte til vår virksomhet. Det ble tatt et utvalg av de største leverandørene i verdikjedene basert på omsetning, og det er medtatt både norske og utenlandske leverandører.

Som et ledd i kartleggingen ble det sendt ut et spørreskjema om leverandørenes rutiner for forebygging og behandling av arbeids‐ og menneskerettigheter.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:

  • Vi har ikke avdekket noen negative konsekvenser fra våre leverandører i 2022 basert på de svar som var mottatt på spørreskjemaene.

Flere leverandører svarte ikke på tilsendt skjema, men de som svarte var det ingen som hadde oppdaget brudd på arbeids‐ og menneskerettigheter hos seg selv eller hos evt underleverandører. Det var og betryggende at flertallet hadde system og rutiner for å forebygg dette.

For å stanse avdekkete negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

Som beskrevet ovenfor er det ikke avdekket brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i rapporteringsåret, men resultatet er kun basert på svar fra et lite utvalg. Vi jobber for en enda bredere kartlegging og innhenting av opplysninger slik at vi kan fortsette et godt samarbeid med våre eksisterende leverandører, samt en ansvarlig innkjøpspraksis ved vurdering av nye leverandører

Stavanger, 30.06.2023